نیایش چهل و ششم صحیفه سجادیه

نیایش چهل و ششم

دعاى آن حضرت است در روز عید فطر و روز جمعه.چون از نماز باز مى‏گشت روى به قبله مى‏ایستاد و این دعا مى ‏خواند.

اى خداوندى که رحمت مى‏آورى بر آن کس که بندگان تو بر اورحمت نمى‏آورند.

اى خداوندى که مى‏پذیرى آن را که رانده هر شهر و دیار است.

اى خداوندى که تحقیر نمی ‏کنى آنان را که دست نیاز به سوى تودراز کنند.

اى خداوندى که نومید نمى‏گردانى آنان را که به اصرار از تو چیزى‏خواهند.

اى خداوندى که از درگاه خود نمیرانى آنان را که در خواهندگى‏دلیرى مى‏کنند.

اى خداوندى که واپس نمى‏زنى ارمغانى را که به پیشگاهت آرند،هر چند خرد و بى‏مقدار باشد،و هیچ کارى را بى‏اجر نمى‏گذارى،هر چند ناچیز باشد.

اى خداوندى که اندک عملى را مى‏پذیرى و بر آن پاداش بزرگ‏مى‏دهى.

اى خداوندى که نزدیک مى‏شوى به هر کس که به تو نزدیک گردد.

اى خداوندى که به نزد خود فرا مى‏خوانى آن کس را که از تو روى‏گردانیده است.

اى خداوندى که نعمت خود دیگر گون نکنى و در کیفر گنهکاران‏شتاب نورزى.

اى خداوندى که نهال نیکى را می ‏پرورى تا به ثمر نشیند و از گناهان‏عفو مى‏کنى تا یکسره از میان بروند.

آرزوها پیش از آنکه عرصه کرم تو پیمایند،روا شده باز گشتند وکاسه‏هاى حاجت حاجتمندان از فیض جود تو لبالب گردید و اوصاف‏را پیش از آنکه به حقیقت تو رسند رشته از هم بگسیخت .تو راست‏فراترین فرازها،فراتر از هر فرا رونده‏اى،و تو راست بزرگ‏ترین‏جلالتها،برتر از هر جلالتى.

هر صاحب جلالت در برابر جلالت تو خرد است و هر شریف درجوار شرف تو حقیر.آنان که رخت به آستان دیگرى جز آستان توکشیدند،نومید شدند و آنان که به درگاهى جز درگاه تو روى نهادندزیانمند گردیدند و آنان که جز به تو پرداختند تباه گشتند و آنان که درطلب قوت نه به صحراى فضل تو آمدند به قطحسال گرفتار شدند.

بار خدایا،درگاه تو به روى خواهندگان گشوده است و عطایت‏سائلان را رایگان است و فریاد رسیت فریاد خواهان را نزدیک.

امیدواران از تو نومید نشوند و جویندگان از عطاى تو مأیوس‏نگردند و آمرزش خواهان از عقوبتت به شقاوت نیفتند.

اى خداوند،خوان نعمتت براى آنان که نافرمانیت کنند گسترده‏است.و بردباریت در حق آنان که با تو خصومت ورزند مهیاست.نیکى‏در حق بدان شیوه توست و شفقت بر متجاوزان سنت تو.آن سان که‏درنگ کردن تو در مؤاخذت،ایشان را فریفته است که توبه نکنند ومهلت دادن تو آنان را از گرایش به تو باز داشته است.و حال آنکه در کیفرآنان درنگ کرده‏اى تا مگر به فرمان تو سر نهند،و آن را که مهلت عنایت‏کرده‏اى از آن روست که به دوام ملک خود اعتماد دارى .پس هر کس که‏سزاوار سعادت باشد روزگارش به سعادت پایان یابد و هر که سزاوارشقاوت بود به شقاوتش خوار خواهى ساخت.همه بر مقتضاى حکم توشوند هر چه شوند و بازگشت امورشان به توست.هر چند زمان سرکشیشان به دراز کشد از سلطه تو فرو نخواهد کاست و چون دربازخواستشان شتاب نکنى حجت تو باطل نگردد،که حجت تو پاى‏بر جاى است و بطلان ناپذیر و سلطه تو ثابت است و بى‏زوال.پس واى‏بر کسى که از تو رخ برتافته و خوارى و نومیدى کسى راست که از تونومید گردد و بدترین شوربختى نصیب کسى است که به حلم تو فریفته‏آید.در چنین حالتى چنین کسى چه بسیار عذابهاى گونه‏گون که‏خواهد چشید و چه زمانهاى دراز که در وادى عقاب تو سرگردان خواهدماند و میان او و سر آمدن اندوهش چه فاصله‏اى بعید است و به رهایى ازتنگنایى که در آن افتاده هیچ امیدیش نیست.اى خداوند همه اینها که‏مى‏کنى بر مقتضاى عدالت و انصاف توست که در آن نه جور بر کس‏کنى نه ستم بر کس روا دارى.

بار خدایا،تو حجتهاى خود،در پى یکدیگر و به یارى یکدیگر اقامه‏کرده‏اى و دلیلهاى خود از دیر باز آشکار ساخته‏اى و پیش از این مردم رااز عذاب خود بیم داده‏اى و از روى تلطف ترغیب کرده‏اى و مثالهاآورده‏اى و مهلتهاى دراز داده‏اى و عذاب خود به تأخیر افکنده‏اى‏هر چند یاراى شتابت بود و در کار مؤاخذت درنگ ورزیده‏اى هر چندیاراى تعجیلت بود.نه درنگ ورزیدنت از روى ناتوانى بوده است و نه‏مهلت دادنت نشانه سستى.اگر از مؤاخذت دست باز داشته‏اى،نه ازروى غفلت بوده و اگر حکم خود به تعویق افکنده‏اى،نه از روى مدارا.

بلکه تا حجتت رساتر افتد و کرمت کامل‏تر و احسانت وافى‏تر و نعمتت‏تمام‏تر نمایان شود .همه اینها بوده است و همواره هست و خواهد بود.

اى خداوند،حجت تو فراتر از آن است که همه‏اش به وصف گنجد ومجد و بزرگیت برتر از آن است که کس به کنه آن رسد و نعمتت بیشتر ازآن است که در شمار آید و احسانت افزون‏تر از آن است که کمترین آن‏را شکر توان گفت. بار خدایا،خاموشى مى‏گزینم،که از ستایشگریت ناتوانم و زبان‏بر مى‏بندم،که از تمجید و تکریمت عاجزم.اى خداى من،نهایت‏کوشش من اعتراف به درماندگى من است،نه آنکه نخواهم،که‏نمى‏توانم.

بار خدایا،این منم که آهنگ درگاه تو کرده‏ام و خواهم که احسان وفضل نیکوى خویش از من دریغ ندارى.پس بر محمد و خاندانش درودبفرست و زمزمه مناجات مرا بشنو و دعاى مرا اجابت کن و امروز مرا بانومیدى من به پایان مرسان و در برابر خواسته‏هایم دست رد به سینه من‏مزن .اگر از نزد تو باز مى‏گردم یا به سوى تو مى‏آیم،در هر حال گرامیم‏دار،که تو در گزاردن کارهایت به تنگنا نمى‏افتى و از اداى آنچه از توخواهند ناتوان نیستى.تو بر هر کار قادرى .و لا حول و لا قوة الا بالله‏العلى العظیم.

منبع:صحیفه سجادیه آنلاین

/ 0 نظر / 14 بازدید