احمدی نژاد به گریه افتاد...!!!

بله درسته

گریه احمدی نژاد در مراسم حج...

احمدی  نژاد هم می گرید؟ منتظر شده در Tabiin.persianblog.ir

امام صادق علیه السلامفرمود: همانا ترس شدید از خداى عزوجل از عبادت شمرده مى شود، خداى عزوجل گوید: (به راستى که از بندگان خدا تنهادانشمندان از خدا خوف و خشیت دارند)  و همچنین مى گوید: (از مردمان نترسید و از من بیم داشته باشید)و نیز مى گوید: (هر که تقواى الهى را پیشه کند خداوند براى اوراه خروج (از دشواریها را) قرار مى دهد) - راوى گوید: - امام صادق علیه السلام فرمود: همانا حب و دوستى بلند پایگى و فخر در قلب شخص ترسان بیمناک راه ندارد.

منبع حدیث  حدیث شماره 118

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
وحید زایری

و جالب است بدانید فرعون هم گریه می کرد و همچنین خلفای اموی و عباسی وقتی مورد موعظه و نصیحت ائمه قرار می گرفتند ! زندانیان سیاسی دربند هم گاه گریه می کنند . کودکان کارگران سابق و بیکاران فعلی هم زیاد گریه می کنند ...